Prihlasovacie meno alebo email:

Heslo:

Svet:
Wastelands


Naši hráči napísali:

„Tahle hra je zajímavá hlavně svojí variabilitou. Oproti jiným hrám je tady pořád co dělat, pořád je čeho dosahovat, pořád je co zlepšovat. Autoři hry odvádějí skvělou práci a je třeba jim poděkovat za skvělou zábavu.”

Mesmeric - SVET1

viac odporúčaní

Internetovú hru Vládca Osudu prevádzkuje firma Beholder Ltd., ďalej ako prevádzkovateľ s nasledujúcimi podmienkami:

Hry sa môžu zúčastniť výlučne takí užívatelia, ktorí súhlasia s dole uvedenými podmienkami. V prípade nesúhlasu s podmienkami je nutné registráciu vymazať, čo sa dá spraviť v nastaveniach.

1. Registrácia

Každý hráč sa musí zaregistrovať s existujúcou emailovou adresou a jeden hráč môže mať na jednom svete len jednu postavu. Pokiaľ by sa hráč chcel hrať s viacerými postavami, môže tak spraviť len na rôznych svetoch.

Je vlastná zodpovednosť každého hráča, aby sa jeho heslo nedostalo do neoprávnených rúk. Prevádzkovateľ neberie na seba zodpovednosť za škodu spôsobenú stratou hesla a pokiaľ z tohto vyplývajúc nastane nejaká škoda na postave hráča, nie je možnosť na vrátenie skoršieho stavu.

2. Predaj-kúpa postavy

Predaj postavy je zakázaný. Ak niekto ponúka svoju postavu na predaj za peniaze na fórumoch hry, môže byť vylúčený z hry. Ak sa už nechceš hrať ďalej zo svojou postavou môžeš ju odovzdať bezplatne svojmu kamarátovi zmenou emailovej adresy a hesla (ale aj v tomto prípade musíte dbať o 1. bod). Túto skutočnosť musíš oznámiť aj emailom na adrese admin{kukk}doomlord{ponty}sk.

Ďalej je zakázaná každá taká činnosť, kde hráč predáva nejaké služby, hodnoty z hry alebo ich inzeruje. Takáto činnosť môže mať na svedomí vylúčenie z hry.

3. Chyby v hre

Prosíme hráčov, aby chyby nájdené v hre hlásili na bug{kukk}doomlord{ponty}sk emailovej adrese. Takéto chyby sa nesmú zneužívať a to ani v prípade, ak nie sú okamžite opravené. Zneužitie chýb na získanie výhod môže byť potrestané. Nezaručujeme vrátenie údajov na karte postavy alebo ich zmenu v prípade, že boli negatívne ovplyvnené nejakou chybou, ale každý prípad sa posudzuje osobitne a treba to hlásiť na emailovej adrese bug{kukk}doomlord{ponty}sk

4. Netiketa

Od každého sa očakáva komunikácia hodná normálneho, civilizovaného človeka. Etiketa sa vzťahuje na popisy (aliancie, postavy), mená postáv, správy v hre.

Sú zakázané:
 • Rasistické, sexistické, urážajúce, ponižujúce a iné vyjadrené urážlivé názory týkajúce sa vierovyznania, národnosti, veku a tiež iné vyhrážanie sa presahujúce do reálneho sveta.
 • Každý taký text, ktorého obsah porušuje slovenský alebo medzinárodný zákon, nabáda na porušenie zákona alebo na prihlásenie sa do skupiny, ktorá porušuje zákon.
 • Zverejnenie alebo prehrávanie takého obsahu, ktorý bežne nie je dostupný pre maloletých, zahrňujúc sexuálny, nečestný, ilegálny a obscénny obsah.
 • Vydieranie hráča takým spôsobom, ktorý ho núti porušiť pravidlá hry,
 • Každá reklama, ktorá nie je odsúhlasená firmou Beholder Ltd. bez ohľadu na spôsob jej zobrazenia.
 • Obrázky s pochybným obsahom a profil vo veľkom rozmere nie sú dovolené, administrátor hry ich môže zmazať bez upozornenia.
 • Nie je dovolené spustenie reťazovej a ani tomu podobnej správy, nezávisle od ich obsahu.
 • Je zakázaný SPAM, použitím vnútornej pošty alebo vonkajšieho fórumu.

5. Porušenie pravidiel

5.1. Hra s viacerými účtami

V záujme čistej hry je dôležité, aby hráči dodržovali pravidlá a neskúsili získať prednosť neprávom tak, že na jednom svete hrajú s viacerými postavami. Toto porušenie pravidiel sústavne odhaľuje viac vstavaných algoritmov, ktoré sú stále rozvíjané. V prípade, že algoritmus zistí takéto porušenie pravidiel, administrátory na základe rôznych logov skontrolujú, či je podozrenie opodstatnené a majú možnosť hráča dočasne alebo v prípade opakovaného výskytu aj trvale vylúčiť z hry.

Zopár príkladov na prípady, keď administrátori budú upozornení na porušovanie pravidiel:

 • Jedna postava ustavične útočí na takú druhú postavu, ktorá len zhromažďuje duševnú energiu ale nevyužíva ju a ona sama neútočí.
 • Jedna postava opakovane útočí na oveľa silnejšiu postavu tak, že má u seba veľa duševnej energie a stále prehráva.
 • Viac postáv koná vždy presne v tom istom čase: útočí, atď.
 • V jednej aliancii časť hráčov používa všetok duševnej energie len na stavanie a ostatní hráči nestavajú nikdy.
5.2. Porušenie etikety

Tak isto ako v prípade hrania s viacerými postavami na jednom svete aj v prípade porušenia etikety môže byť hráč vylúčený z hry na základe rozhodnutia administrátora hry a to buď dočasne alebo aj natrvalo.

5.3. Používanie vonkajších programov

Je zakázané používať v hre taký program, mechanizmus, ktorý zmení alebo ovplyvní fungovanie hry, automatizuje ju, vykonáva činnosť, ktorá sa klasifikuje ako "bot" alebo ináč zaťažuje server. V prípade, že naše algoritmy zistia takúto činnosť, hráč môže byť bez ďalšieho upozornenia vylúčený.

6. Zmeny pravidiel

Vyhradzujeme si právo na dodatočnú zmenu pravidiel hry a vzorcov, ktoré ovplyvňujú mechanizmus hry, v prípade potreby.

7. Prakamene

V hre nie je možnosť spätného "odkúpenia" prakameňov, ako ani možnosť prevodu na iného hráča. Hráči služby kupujú pri zaobstaraní prakameňov a nie pri ich použití. Vrátenie prakameňov, ktoré boli zaplatené za predmety a prémiové členstvo nie je možné, výnimku tvoria predmety na jedno použitie (fokusové krištále, nástroje pre zvieratá, magické nápoje), v týchto prípadoch je možné vrátiť nepoužitý predmet za pôvodnú cenu v prakameňoch.

8. Vis maior

Firma Beholder Ltd. nenosí zodpovednosť za možné poškodenie servera, za dočasné prerušenie internetového pripojenia a za programové chyby, čiže používatelia si nemôžu z tohto vyplývajúc nárokovať náhradu škody.

9. Ukončenie

Registráciu môže zrušiť prevádzkovateľ aj užívateľ. Ak tak chce spraviť užívateľ, stačí ak si vymaže registráciu pri nastaveniach. Prevádzkovateľ môže vymazať registráciu v tom prípade, ak hráč poruší pravidlá hry alebo podmienky an použitie. Ani v tomto prípade nie je možné žiadať náhradu za prakamene.

10. Doložka

V prípade, že časti týchto pravidiel prestanú byť platnými, netýka sa to ostatných pravidiel. Administrátori sú povinní neplatné body zameniť za nové tak, aby z právneho hľadiska obsahovo zodpovedali pôvodným. Tieto nadobudnú platnosť bez oneskorenia a vzťahujú sa aj na aktuálne prípady. To isté platí aj na nedostatky v pravidlách. Administrátori sú povinní nedostatky doplniť, a to tak, aby boli čo najbližšie k tomu, akoby boli napísané v prípade, keby boli dané skutočnosti známe už aj v dobe písania pôvodných pravidiel.